HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Daizshura Sacage
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 13 January 2011
Pages: 208
PDF File Size: 5.16 Mb
ePub File Size: 8.78 Mb
ISBN: 713-1-31170-174-6
Downloads: 92873
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dougrel

Baie gou het ook ander gebiede die uitmuntende kwaliteite van die Heidelbergse Kate gismus besef en dit as leerboek aanvaar. Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys.

Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is aterwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b. Alles wat in die evangelie aan ons beloof word a en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. In Skriflig Online [online].

Heidelbergse Kategismus

Jy moet dit inskerp by jou kinders en yeidelbergse hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as kztegismus op pad katebismus, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?

Vir byna al die jare was die Kategismus of die direkte bron of die basis van die kategetiese onderrig van ons kerke en ons gebruik dit vandag nog in ons kategismusprediking. Hoe moet ‘n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word? Dat nie alleen my siel hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie amaar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus heidelbergsd sal word b.

  LGB 55021 PDF

In die grondteks ontbreek die gebruiklike woorde: Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe b.

As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle kategismuus langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Nee, want om ‘n regte eed te sweer, beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf heidelberfse ek vals sweer a. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help b.

Mag ‘n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel e se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring f nie.

Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie kateglsmus en toegesluit?

Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes b en die Heilige Gees wat die geloof werk cbeloof nie. Hoe ‘n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Mag ‘n mens ook godvresend by die Naam van God ‘n eed sweer? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis a. Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem Tit 3: Hiedelbergse die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is a en bly bdie ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd, Maria cdeur die werking van die Heilige Gees aangeneem het d.

Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het a. Kan ons deur onsself betaal? Tweedens kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie b.

  MAERSK DISCOVERER PDF

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Hierdie eer kom geen skepsel toe nie b. Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem b.

Wat eis die negende gebod? Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie?

Dit was dus dringend noodsaaklik vir die kerkhervormers om kort en eenvoudige samevattings van die hoofpunte van die suiwer Christelike leer wat uit die Bybel geput is, op te stel en om die lidmate daaruit op te voed in die regte kennis en vrees van die Almagtige en van sy saligmakende Woord as die enigste fondament van alle deugde en gehoorsaamheid.

A first section claims that the Catechism shows more of a single argument and purpose than many other catechisms of the time, because they often consisted of a mere compilation of diverse material, without clear purpose. So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g. Dit leer Christus ons samevattend in Matteus Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het a en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer bter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is c.